پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ کاربرد شبکه‌های اجتماعی در حفظ محیط زیست

این هفته در کلیک سری زدیم به ریو دو ژانیرو در برزیل تا همزمان با اجلاس سران جهان کاربرد شبکه‌های اجتماعی برای حفظ محیط زیست را بررسی کنیم. و در لس‌آنجلس نگاهی انداخته‌ایم به یک سری بازی که در نمایشگاه ای تری امسال عرضه شدند