پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ فناوری در برگزاری جشنواره‌های موسیقی

این هفته این هفته در کلیک به بهانه جشنواره‌های موسیقی سراغ برگزارکنندگان جشنواره‌ها می‌رویم تا ببینیم از فناوری چه استفاده‌ای می‌کنند. یگزارش بعدی از شرکت‌های نوپا است که برای جذب سرمایه از کمک‌های مردمی استفاده می‌کنند.