پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ دنیای اشباع از فناوری

این هفته گزارش داریم از اشباع شدن دنیای اطراف از فناوری و همین طور روش‌های نوینی که خیریه‌ها استفاده می‌کند تا در دنیای امروز کمک‌ها را سازمان‌دهی و جمع‌آوری کنند.