پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

احمدی نژاد در نیویورک و پرسش خبرنگار فارسی بی بی سی

واکنش محمود احمد نژاد در نیویورک به پرسش خبرنگار بی بی سی فارسی، کلیپ خبرگزاری رویترز.