پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رای کاغذی در عصر دیجیتال

در این گزارش مهرناز فرهمند در برنامه کلیک فارسی سعی کرده پاسخی برای این پرسش پیدا کند که چرا در دورانی که همه چیز دیجیتال شده، هنوز حتی در کشورهای پیشرفته دنیا از روش سنتی رای گیری کاغذی استفاده می شود. آیا فناوری در این زمینه پیشرفتی نکرده یا عوامل دیگری مانع دیجیتال شدن روند رای گیری در دنیاست.