داستان انقلاب به روایت آرشیو رادیو بی‌بی‌سی

داستان انقلاب (۱): ریشه‌های انقلاب ایران؛ آرمان‌های مشروطیت

در بخش اول از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به نهضت مشروطه می‌پردازد که آرمان‌های انقلاب، شاید بیش از تحولات دیگر، ریشه در آن داشت.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۲): شکست مشروطه با خاطراتی شیرین

در بخش دوم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به رویداد‌های پس از درگذشت مظفرالدین شاه و تشکیل اولین مجلس شورای ملی ایران می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۳): تاسیس سلسله پهلوی

در بخش سوم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به رویداد‌های پس از درگذشت مظفرالدین شاه و تشکیل اولین مجلس شورای ملی ایران می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۴): ظهور و سقوط رضاشاه

در بخش چهارم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به ظهور و سقوط رضاشاه و اقداماتی که او در دوران حکومتش انجام داد می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۵): در ایران پس از رضا شاه چه گذشت؟

در بخش پنجم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به اوضاع سیاسی ایران پس از تبعید رضا شاه می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۶): به سلطنت رسیدن محمد رضا شاه

در بخش ششم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به اوضاع سیاسی ایران پس از به سلطنت رسیدن محمد رضا پهلوی می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۷): دولت محمد مصدق و ملی شدن نفت

در بخش هفتم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به روی کار آمدن محمد مصدق و ملی شدن صنعت نفت ایران می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۸): سقوط دولت مصدق؛ آغاز دوره اقتدار شاه

در بخش هشتم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به رویدادهای منجر به سقوط دولت مصدق و آغاز دوره اقتدار محمد رضا شاه پهلوی می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۹): واکاوی دلایل سقوط دولت محمد مصدق

در بخش نهم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به واکاوی دلایل سقوط دولت محمد مصدق از زبان چهره‌های آن زمان می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۱۰): غلبه شاه بر حریفان سیاسی‌اش

در بخش دهم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به اقدامات شاه پس از سقوط محمد مصدق و غلبه او بر حریفان سیاسی‌اش می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۱۱): شاه، روحانیت، و آیت‌الله خمینی

در بخش یازدهم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به رابطه شاه با روحانیت و مطرح شدن آیت الله خمینی در میان مخالفان او می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۱۲): آغاز رویارویی آیت‌الله خمینی با محمد رضا شاه

در بخش دوازدهم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به آغاز رویارویی آیت‌الله خمینی با محمد رضا شاه و رویدادهای منجر به واقعه ۱۵خرداد ۱۳۴۲ می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۱۳): پیوستن بازار به مخالفان و ظهور فعالیت‌های مسلحانه

در بخش سیزدهم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به رویدادهای پس از ۱۵خرداد ۱۳۴۲، پیوستن بازار به مخالفان، و ظهور فعالیت‌های مسلحانه در مقابل شاه می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۱۴): درآمد‌های هنگفت نفتی؛ عامل تزلزل حکومت شاهنشاهی؟

در بخش چهاردهم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به دلایل تزلزل حکومت محمد رضا شاه پهلوی می‌پردازد. می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۱۵): روابط شاه و آمریکا پس از روی کار آمدن کارتر

در بخش پانزدهم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به روابط شاه و آمریکا پس از روی کار آمدن جیمی کارتر رئیس جمهور دموکرات آمریکا می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۱۶): از تشکیل حزب رستاخیز تا پایان نخست وزیری هویدا

در بخش شانزدهم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به تشکیل حزب رستاخیز و رویدادهای منتهی به پایان یافتن دوران نخست وزیری هویدا می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۱۷): تضادهای فرهنگی جامعه و ورود روشنفکران به صحنه

در بخش هفدهم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به تضادهای فرهنگی موجود در جامعه ایران در دهه ۵۰ خورشیدی و ورود روشنفکران به صحنه می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۱۸): ارتش؛ مهمترین نهاد کشور از نظر شاه

در بخش هجدهم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به اهمیت ارتش از نظر شاه و نقش آن در انقلاب ایران می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۱۹): دوری آیت الله خمینی از ایران و تشدید فعالیت‌های سیاسی او

در بخش نوزدهم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به سال‌های دوری آیت الله خمینی از ایران و تاثیر این مساله بر فعالیت‌های سیاسی او علیه حکومت شاه می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۲۰): مقاله احمد رشیدی مطلق و شروع رویارویی جدی شاه و مخالفان

در بخش بیستم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به ماجرای مقاله احمد رشیدی مطلق و شروع رویارویی جدی شاه و مخالفان در سال ۱۳۵۶ می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۲۱): شعله ور شدن انقلاب با زنجیره روزهای چهلم

در بخش بیست و یکم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به پی‌آمدهای ماجرای مقاله احمد رشیدی مطلق و شعله ور شدن انقلاب با زنجیره بزرگداشت روزهای چهلم کشته‌شدگان قم و شهرهای دیگر می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۲۲): اعلام حکومت نظامی و واقعه ۱۷ شهریور

در بخش بیست و دوم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به واقعه ۱۷ شهریور و پی‌آمدهای آن می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۲۳): اعتصاب کارکنان صنعت نفت؛ ضربه‌ای مهلک به حکومت شاه

در بخش بیست و سوم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به اعتصاب کارکنان صنعت نفت و پی‌آمدهای آن برای حکومت شاه می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۲۴): حوادث مهم در ایران، تصمیمات مهم در فرانسه

در بخش بیست و چهارم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به دوران حضور آیت الله خمینی در فرانسه می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۲۵): روی کار آمدن دولت نظامی ارتشبد ازهاری

در بخش بیست و پنجم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به سقوط دولت شریف امامی و روی کار آمدن کابینه نظامی ارتشبد ازهاری می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۲۶): رنج‌های شاه در روزهای آخر سلطنت

در بخش بیست و ششم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به حکایت روزهای آخر حکومت شاه و تنهایی او در آن روزها می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۲۷): ساواک در روزهای پایانی حکومت شاه چه می‌کرد؟

در بخش بیست و هفتم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به وضعیت ساواک در روزهای پایانی حکومت شاه می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۲۸): روی آوردن شاه به سیاستمداران قدیمی

در بخش بیست و هشتم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به ناکامی دولت نظامی ارتشبد ازهاری و روی آوردن شاه به سیاستمداران جبهه ملی می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۲۹): بختیار چگونه نخست وزیر شد؟

در بخش بیست و نهم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به تحولات منجر به نخست وزیری شاپور بختیار و پی‌امدهای آن می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۳۰): تسخیر ارتش شاهنشاهی از درون

در بخش سی‌ام از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به استراتژی آیت الله خمینی و هوادارانش برای تسخیر ارتش شاهنشاهی از درون می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۳۱): خروج شاه از ایران

در بخش سی و یکم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به خروج محمد رضا شاه از ایران می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۳۲): شورای انقلاب در مقابل دولت شاپور بختیار

در بخش سی و دوم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به تشکیل شورای انقلاب از سوی آیت الله خمینی در مقابل دولت شاپور بختیار می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۳۳): بازگشت آیت الله خمینی به ایران

در بخش سی و سوم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به تحولات منجر به بازگشت آیت الله خمینی به ایران می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۳۴): معرفی دولت انقلاب و تلاش برای انتقال قدرت

در بخش سی و چهارم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به معرفی دولت انقلاب و تلاش برای انتقال آرام قدرت به آن می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۳۵): روزهای آخر: تسلیم ارتش شاهنشاهی

در بخش سی و پنجم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به روزهای آخر مانده به پیروزی انقلاب و جریان‌های منجر به تسلیم ارتش شاهنشاهی می‌پردازد.

از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۳۶): بیست و دوم بهمن و پیروزی انقلاب

در بخش سی و ششم و آخر از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به رویدادهای روز بیست و دوم بهمن و پیروزی انقلاب می‌پردازد.

از اینجا بشنوید