پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدبان: پوشش بی بی سی فارسی از خبر ربوده شدن مرزبانان ایران

دیدبان این هفته به پوشش بی بی سی فارسی از خبر ربوده شدن مرزبانان ایران می پردازد. خیلی از مخاطبان گفته بودند بی بی سی باید مفصل تر به این موضوع می پرداخت. ما هم در وب سایت هم در تلویزیون در روز شنبه خبر را اعلام کردیم و بعد روز دوشنبه، گزارش و تحلیل مفصلی از پیشینه جیش العدل و واکنش مقام های ایرانی داشتیم و همچنین نوبت شما هم یک برنامه ویژه را به این موضوع اختصاص داد. آیا فکر می کنید بی بی سی می توانست بیشتر به موضوع بپردازد؟ چه گزارش هایی را دوست داشتید در این زمینه ما تهیه می کردیم؟ امیر عظیمی از سردبیران اتاق خبر تلویزیون بی بی سی فارسی پاسخ این سوالات را می دهد.