ارمنستان: از رویا تا واقعیت

لارا پطروسیان سفری داشته است به ارمنستان که حاصل آن در چهار برنامه رادیویی نیم ساعته در رادیوی فارسی بی بی سی پخش شده است.

ارمنستان: از رویا تا واقعیت (۱)

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ارمنستان: از رویا تا واقعیت (۲)

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ارمنستان: از رویا تا واقعیت (۳)

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ارمنستان: از رویا تا واقعیت (۴)

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.