پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ارمنستان: از رویا تا واقعیت (۴)

لارا پطروسیان سفری داشته است به ارمنستان که حاصل آن در چهار برنامه رادیویی نیم ساعته در رادیوی فارسی بی بی سی پخش شده است.