پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حقوق بشر

رشته برنامه‌های رادیو بی بی سی درباره حقوق بشر در ایران، افغانستان، و تاجیکستان که در سال ۱۳۷۸ خورشیدی پخش شده است. این برنامه‌ها را داریوش کریمی تهیه و اجرا کرده است.