بررسی حقوق بشر در ایران، افغانستان، و تاجیکستان

رشته برنامه‌های رادیو بی بی سی درباره حقوق بشر در ایران، افغانستان، و تاجیکستان که در سال ۱۳۷۸ خورشیدی پخش شده است.

این برنامه‌ها را داریوش کریمی تهیه و اجرا کرده است.

حقوق بشر (۱)

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حقوق بشر (۲)

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حقوق بشر (۳)

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حقوق بشر (۴)

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حقوق بشر (۵)

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حقوق بشر (۶)

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حقوق بشر (۷)

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حقوق بشر (۸)

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حقوق بشر (۹)

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.