فانوس خیال (سرگذشت سینمای ایران)

فانوس خیال (سرگذشت سینمای ایران)، برنامه‌ای است که شاهرخ گلستان تهیه و اجرا کرده است و در سال ۱۳۶۵ از بخش فارسی رادیو بی بی سی پخش شده است.

در این مجموعه به سینمای ایران از آغاز تا انقلاب اسلامی پرداخته شده است.

فانوس خیال ۱- سرآغاز سينما و ورود آن به ايران

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فانوس خیال ۲- اولين سالن های سينما در ايران

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فانوس خیال ۳- اولين فيلم های ايرانی ( خبری و سينمايی ايران) - دوران صامت

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فانوس خیال ۴- اولين فيلم های ناطق فارسی ( تهيه شده در هند)

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فانوس خیال ۵- دوران جديد فيلمسازی در ايران

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فانوس خیال ۶- سالهای رونق فيلمسازی

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فانوس خیال ۷- مروری بر سی سال فيلمسازی در ايران (سينمايی - مستند - انيميشن)

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فانوس خیال ۸- دوبله فيلم های خارجی به زبان فارسی

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فانوس خیال ۹- -فيلمنامه در سينمای ايران

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فانوس خیال ۱۰- تهيه فيلم از کتاب

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فانوس خیال ۱۱- سانسور فيلم ( آئين نامه)

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فانوس خیال ۱۲- سانسور فيلم ( دخالت مقامات اداری)

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فانوس خیال ۱۳- سانسور فيلم (دخالت صاحبان نفوذ)

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فانوس خیال ۱۴- اقتصاد لرزان سينما

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فانوس خیال ۱۵- تلويزيون و ارتباط آن با سينما

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فانوس خیال ۱۶- جهانی کردن سينمای ايران (فيلمهای مشترک - جشنواره ها)

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.