مخاطب بی بی سی فارسی از تاثیر فرمان اجرایی ترامپ در زندگی شسهروندان ایرانی می‌گوید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مخاطب بی بی سی فارسی از تاثیر فرمان اجرایی ترامپ در زندگی شهروندان ایرانی می‌گوید

این ویدیو را میلاد از فرودگاه لس آنجلس برای ما فرستاده و از وضعیت خودش برای ما گفته و سردرگمی که برایش پیش آمده؛ او نوشته - و در ویدیوش می‌گوید - که از لس آنجلس به ونکور رفته و صبح که خبر را شنیده دوباره بلیط گرفته و به لس آنجلس برگشته ولی در فرودگاه ونکوور دو ساعت سوال جواب شده. این ویدئو ها و عکس ها پس از برگشتن به فرودگاه لس آنجلس تهیه شده است.

حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC