تیتر: آب گرفتگی خیابان‌ها در بوشهر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آب گرفتگی خیابان‌ها در بوشهر

تعدادی از مخاطبین ما تصاویری از آب گرفتگی خیابان‌ها در بوشهر برای ما فرستاده‌اند.