معطلی لنج‌های ایرانی در خور دوبی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معطلی لنج‌های ایرانی در خور دوبی

شهرام می‌گوید بیش از یک سال است که معطلی ورود لنج به خور اصلی، چهار-پنج روزه شده.

در سواحل جنوبی ایران، زندگی بسیاری از مردم از طریق ملوانی و تجارت با لنج می‌گذرد. مثلا فقط در استان بوشهر طبق گفته استاندار، حدود چهل هزار نفر به شکل مستقیم و غیر مستقیم از طریق لنج ارتزاق می‌کنند.