شکایت خبرنگار روزنامه واشنگتن پست از دولت ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شکایت خبرنگار روزنامه واشنگتن پست از دولت ایران

جیسون رضائیان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست و خانواده اش از دولت ایران به یک دادگاه فدرال آمریکا شکایت کرده اند. آقای رضائیان که خبرنگار این روزنامه در تهران بود با اشاره به بازداشت و حبس ۱۸ ماهه اش گفته که او را گروگان گرفتند و شکنجه روحی کردند تا در مذاکرات هسته ای امتیاز بگیرند.

سعیده هاشمی گزارش می دهد.