اعتراضات زنان لهستان و رد قانون ممنوعیت سقط جنین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراضات زنان لهستان و رد قانون ممنوعیت سقط جنین

مجلس لهستان طرحی را که هدفش غیرقانونی کردن سقط جنین درتقریبا همه موارد بود، رد کرد. طرحی که سقط جنین را فقط در صورت به خطر افتادن جان مادر امکانپذیر می کرد. لهستان روزها صحنه تظاهرات علیه این طرح بود. لهستان همین حالا هم قوانین سفت و سختی برای سقط جنین دارد.

سعیده هاشمی گزارش می دهد.