رقابت تنگاتنگ در انتخابات پارلمانی گرجستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رقابت تنگاتنگ در انتخابات پارلمانی گرجستان

در گرجستان، فردا انتخابات پارلمانی برگزار می شود. دو حزب رقیب، یکی "جنبش ملی متحد" است که رهبر آن میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهوری پیشین است و از متحدان غرب که به دلیل پرونده های قضایی، در اوکراین زندگی می کند. دیگری، حزب حاکم "رویای گرجستانی" است که یک میلیاردر نزدیک به روسیه حامی آن است. در گزارش ریحان دیمیتری می بینیم که براساس نظرخواهیها، هیچکدام هنوز موفق نشده اند رای اکثریت را بدست آورند.