اعتراض به کشیدن حصار بین نروژ و روسیه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض به کشیدن حصار بین نروژ و روسیه

تعداد مهاجران و پناهجویانی که به نروژ می روند، کاهش پیدا کرده. عمدتا به دلیل اعمال مقررات سختگیرانه. از جمله کشیدن یک حصار فلزی در مرز با روسیه. جایی که پارسال محل ورود حدود پنج هزار پناهجو بود. اما این حصار نه تنها اعتراض گروههای حامی پناهندگان را به دنبال داشته بلکه حتی بعضی نروژیها که نزدیک مرز روسیه زندگی می کنند نگران کسب و کارشان هستند.

هاوارد جانسون گزارش می دهد.