محاکمه نرگس اشتری به اتهام قتل عمد یک کودک در هند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محاکمه نرگس اشتری به اتهام قتل غیرعمد یک کودک در هند

داستان یک دختر خیر ایرانی که به هند رفت و برای کودکان یتیم و معلول آن پرورشگاه ساخت ولی حالا به قتل غیرعمد یک کودک متهم شده وارد مرحله تازه ای شده. در جلسه دیروز، محاکمه نرگس اشتری یک دیپلمات ایرانی هم حضور داشت. اما چگونه نرگس بعد از مهاجرت به انگلستان و بعد نقل مکان به هند، گرفتار چنین پرونده ای شد؟

سیاوش اردلان گزارش می دهد.