ادامه تنش‌ها در کشمیر تحت کنترل هند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه تنش‌ها در کشمیر تحت کنترل هند

زد و خوردها در سرینگر ، مهمترین شهر در کشمیر تحت کنترل هند ادامه دارد. در مراسم اعتراض به ادامه حاکمیت هند بر منطقه، نوجوانی کشته شد و همین جرقه ای بود بر ادامه اعتراض ها. سه ماه است درگیری ها در این منطقه شدت گرفته و در این مدت دست کم ۹۰ نفر - که بیشتر آنها معترضان جوان بوده اند - کشته شده اند.

مهرزاد کهن روز گزارش می دهد.