مدارک تازه ای از استفاده هیتلر از مواد مخدر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مدارک تازه ای از استفاده هیتلر از مواد مخدر

نازی های آلمان همیشه تلاش کرده اند تا از خود چهره ای بی نقص و کمال طلبانه ارائه کنند. اما هر روز مدرک تازه ای دال بر استفاده هیتلر رهبر نازی های آلمان از مواد مخدر به دست می آید. نورمن اولر نویسنده آلمانی کتابی نوشته به نام «بلیتسد» یا «نشئه» که پر است از افشاگری در این باره.