قاچاق انسان از رومانی برای روسپی‌گری و کار اجباری
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قاچاق انسان از رومانی برای روسپی‌گری و کار اجباری

در جهان، سالانه هزاران نفر قاچاق می شوند تا به روسپیگری یا کار خانگی اجباری گمارده شوند. بسیاری از آنها، از چند کشور معدود می آیند که یکی از آنها رومانی است. نائومی گریملی گزارش می دهد.