پادشاه تایلند، چگونه زندگی کرد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پادشاه تایلند، چگونه زندگی کرد؟

«بامیبول آدولیادی» پادشاه تایلند در ۸۸ سالگی درگذشت. او از چند سال پیش بیمار بود و از اوایل این هفته به بیمارستان منتقل شده بود. پادشاه پیشین تایلند، هفتاد سال پیش،به سلطنت رسید و بیشترین طول سلطنت را در میان پادشاهان کنونی جهان داشت.

مجید خیامدار نگاهی کرده به زندگی او.