عزاداری عاشورا در میان علویان، بزرگترین اقلیت مذهبی ترکیه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عزاداری عاشورا در میان علویان، بزرگترین اقلیت مذهبی ترکیه

علوی ها بزرگ ترین اقلیت مذهبی در ترکیه هستند که اعتقادات دینی شان ترکیبی از چند مذهب اسلامی و مفاهیم صوفی گری است. از مهم ترین مراسم دینی علوی ها، ‌سوگواری و روزه داری در دوازده روز نخست ماه محرم است. آنها در پایان این دوازده روز با پختن یک ولیمه مراسم شکرگذاری به جا می اورند.

خشایار جنیدی گزارش می دهد.