ناپدید شدن هزاران زندانی سیاسی در ایران و ترکیه در دهه شصت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ناپدید شدن هزاران زندانی سیاسی در ایران و ترکیه در دهه شصت

دیروز جمعی از فعالان حقوق بشر ایرانی و ترکیه ای، با همکاری دانشگاه مترو پولتن لندن، کنفرانسی با عنوان "ناپدید شدگان و گورهای دسته جمعی در ترکیه و ایران" برگزار کردند. در دهه شصت خورشیدی چندین هزار زندانی سیاسی و عقیدتی در دو کشور همسایه نا پدید شدند. سالها بعد بقایای برخی از آنان در گورهای دسته جمعی پیدا شد. البته وقایع دو کشور ارتباطی با یکدیگر نداشت اگرچه مشابهت هایی در سرنوشت قربانیان دیده می شود.

ژیار گل گزراش می دهد.