شهروندان بدون "مدرک هویت" در تاجیکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شهروندان بدون "مدرک هویت" در تاجیکستان

25 سال از فروپاشی شوروی می گذرد، اما در تاجیکستان بیش از بیست هزار نفر دست کم از لحاظ مدارک هویتی شان، همچنان شهروند اتحاد شوروی باقی مانده اند. نداشتن مدارک تابعیت تاجیکستان دسترسی این افراد به خدمات پزشکی، تحصیل و کار را تقریباً ناممکن ساخته. خبرنگارمان سهراب ضیا به روستایی در نزدیکی مرز ازبکستان رفته که برای عده ای از ساکنانش شناسنامه های زمان شوروی تنها مدرک نشاندهنده هویت آنهاست.