بنیادی برای حمایت از زنان بی‌خانمان و معتاد در استرالیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بنیادی برای حمایت از زنان بی‌خانمان و معتاد در استرالیا

در استرالیا و به همت یک زن، بنیادی برای حمایت از زنان بیخانمان و معتاد به راه افتاده تا به آن‌ها کمک کند به زندگی عادی خود بازگردند. گزارش همایون خیری را ببینید