سیاست جمعیتی در چین: یکی بس نیست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیاست جمعیتی در چین: یکی بس نیست

یک سال پیش دولت چین به سیاست اجباری تک فرزندی پایان داد. حالا پس از حدود چهل سال خانواده ها اجازه دارند صاحب دو فرزند شوند. سیاست تک فرزندی پیشتر برای جلوگیری از ازدیاد جمعیت در چین وضع شده بود، اما حالا با افزایش میانگین سن جامعه، مقامهای چین این سیاست را تغییر داده اند.

جان سادورث گزارش می دهد.