ده روز تا انتخابات آمریکا؛ کفه نظرسنجی‌ها به کدام سو سنگینی می‌کند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ده روز تا انتخابات آمریکا؛ کفه نظرسنجی‌ها به کدام سو سنگینی می‌کند؟

در ویژه‌برنامه شمارش معکوس انتخابات آمریکا در چشم‌اندازی بامدادی به صورت روزانه نگاهی می‌اندازیم به تازه‌ترین نظرسنجی‌ها.