٧ روز تا انتخابات آمریکا؛ ترامپ امیدوارتر از همیشه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

٧ روز تا انتخابات آمریکا؛ ترامپ امیدوارتر از همیشه

در ویژه‌برنامه شمارش معکوس انتخابات آمریکا در چشم‌اندازی بامدادی به صورت روزانه نگاهی می‌اندازیم به تازه‌ترین نظرسنجی‌ها.