بیش از 1500 نوجوان ساکن اردوگاه مهاجران در کاله به مراکز دیگر منتقل شدند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیش از ۱۵۰۰ نوجوان ساکن اردوگاه مهاجران در کاله به مراکز دیگر منتقل شدند

بیش از هزار و پانصد نوجوان ساکن اردوگاه مهاجران در بندر کاله فرانسه به مراکز دیگر منتقل شده اند. عده ای از مرزبانان بریتانیا هم در حال بررسی امکان انتقال بعضی از این نوجوانان بی سرپرست به بریتانیا هستند. دو لت فرانسه گفته امشب جنگل کاملا تخلیه و تعطیل میشود. گزارش رعنا رحیم پور را ببینید.

موضوعات مرتبط