تماس با جهان خارج؛ خطری که ساکنان موصل به جان می‌خرند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تماس با جهان خارج؛ خطری که ساکنان موصل به جان می‌خرند

بیش از دو سال است که داعش موصل را در دست دارد. مردم از داشتن ماهواره و موبایل محرومند و ارتباط با دنیای خارج مشکل است. اما بعضی جانشان را به خطر میندازند، با رادیویی در شمال عراق تماس می گیرند و درددل می کنند. گزارش اورلا گیرن را ببینید.