٦ روز تا انتخابات آمریکا؛ پیشرفت ترامپ و پسرفت کلینتون
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

٦ روز تا انتخابات آمریکا؛ پیشرفت ترامپ و پسرفت کلینتون

در ویژه‌برنامه شمارش معکوس انتخابات آمریکا در چشم‌اندازی بامدادی به صورت روزانه نگاهی می‌اندازیم به تازه‌ترین نظرسنجی‌ها.