نظر ایرانی_آمریکایی های نیویورک و تگزاس درباره انتخابات آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نظر ایرانی_آمریکایی های نیویورک و تگزاس درباره انتخابات آمریکا

در روزهای گذشته، ویدیو هایی که عده ای از ایرانیان آمریکا در مورد انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای ما فرستاده اند را پخش کردیم. این بار، نظر بعضی از ایرانی- آمریکایی ها را، در ایالت های نیویورک، کارولینای شمالی، تگزاس و کانزاس بشنویم.