٥ روز تا انتخابات آمریکا؛ صدرنشینی دوباره کلینتون
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

٥ روز تا انتخابات آمریکا؛ صدرنشینی دوباره کلینتون

در ویژه‌برنامه شمارش معکوس انتخابات آمریکا در چشم‌اندازی بامدادی به صورت روزانه نگاهی می‌اندازیم به تازه‌ترین نظرسنجی‌ها.