رئیس جمهور کره جنوبی به مجلس اجازه داد نخست وزیر را انتخاب کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رسوایی رئیس‌جمهور کره‌جنوبی؛ مجلس، نخست وزیر را مامور اداره کابینه کرد

پارک گوئن های، رئیس جمهوری کره جنوبی در اقدامی کم سابقه به مجلس اجازه داده که یک نخست وزیر انتخاب کند و رهبری کابینه را به او بسپارد. پست نخست وزیری در کره جنوبی بیشتر فرمایشی است و اغلب خود رئیس جمهوری نخست وزیر را به مجلس پیشنهاد می دهد. خانم پارک امیدوار است که با این تصمیم، رسوایی مالی که دوست صمیمی و کابینه اش را درگیر کرده است، بی اثر کند. همزمان مقام های قضایی، با یورش به دفاتر سامسونگ، با ضبط مدارک مالی این شرکت تلاش می کنند از روابط مالی سامسونگ و نزدیکان رییس جمهوری پرده بردارند. گزارش رعنا رحیم پور را ببینید.