سیاست اقتصادی دو نامزد اصلی انتخابات آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیاست اقتصادی دو نامزد اصلی انتخابات آمریکا

با آنکه رقابت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امسال زیر سایه اتهام فساد اخلاقی و سیاسی نامزدهایش قرار گرفته، ولی دغدغه بسیاری از رای دهندگان معیشت و رفاه است. از طرف دیگر سیاستهای اقتصادی نامزدها برای خیلی از کارآفرینان آمریکایی مهم است. اقتصاد آمریکا در آستانه انتخابات در چه وضعیتی است و سیاست اقتصادی نامزدها چیست؟ گزارش امیر پایور را ببینید.