گزارش خبرنگار بی بی سی فارسی از ساعات پایانی انتخابات آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش خبرنگار بی بی سی فارسی از ساعات پایانی انتخابات آمریکا

در نوجوانی به قدری بیقرار و شرور بود که پدرمادرش تصمیم گرفتند او را به کالج نظامی نیویورک بفرستند تا انضباط و دیسیپلین یاد بگیرد. حالا او مردی ۷۰ ساله است و در ۵۰۰ روز گذشته بسیاری براین باور بودند که انضباط و دیسیپلین لازم برای دستیابی به مقام ریاست جمهوری را ندارد. اما او به همه نشان داد در اشتباهند. با ویژه برنامه بی بی سی فارسی از انتخابات آمریکا با شما هستیم. اغراق نیست اگر بگوییم پیروزی دونالد ترامپ بر رقیب دموکراتش خیره کننده و غافلگیرانه بود. او در سخنرانی پیروزیش از هیلاری کلینتون به خاطر مبارزات انتخاباتی سخت و خدماتی که به آمریکا کرده تشکر کرد.

بهمن کلباسی نگاهی کرده به وقایع چند ساعت آخر انتخابات.