چگونه جمهوری‌خواهان دوباره کنگره را به دست گرفتند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چگونه جمهوری‌خواهان دوباره کنگره را به دست گرفتند

دیروز آمریکاییها فقط رییس جمهوری انتخاب نکردند. برای همه ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و یک سوم کرسیهای سنا هم رقابت بود. کنگره آمریکا همچنان در دست جمهوریخواهان ماند. جزییات بیشتر آن از نگین شیرآقایی.