تطاهرات علیه دوناد ترامپ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تظاهرات در چندین شهر آمریکا علیه ترامپ

آمریکا کشوری است بشدت دوپاره. و برای بعضی قبول دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهوری مشکل است و دیروز در بعضی شهرها تظاهرات علیه او برگزار شد.

بهمن کلباسی گزارش می دهد.