تغییر نگرش دونالد ترامپ به برنامه نظام بهداشتی اوباما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تغییر نگرش دونالد ترامپ به برنامه نظام بهداشتی اوباما

تظاهرات علیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در چند شهر ادامه دارد. پس از پیروزی لحن آقای ترامپ تغییر کرده و بر خلاف وعده های انتخاباتیش او قول داده بندهای اصلی طرح بیمه درمانی اوباما را حفظ کند.

ژیار گل گزارش می دهد.