بزرگداشت قربانیان حمله های پارسال در پایتخت فرانسه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بزرگداشت قربانیان حمله های پارسال در پایتخت فرانسه

امروز اولین سالگرد حمله های پاریس است. حمله هایی که در آن ۱۳۰ نفر کشته شدند و زخم آن هنوز برای خیلی ها در فرانسه تازه است.امروز فرانسوا اولاند، رییس جمهوری فرانسه از چندین پلاک یادبود در پاریس پرده برداری کرد.

فرن تقی زاده گزارش می دهد.