آلمان سازمان اسلام گرای'دین راستین' را منحل کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آلمان سازمان اسلام گرای 'دین راستین' را منحل کرد

فعالیت سازمان اسلامگرای «دین راستین» در آلمان ممنوع شد. پلیس می گوید این گروه با بهانه ترویج اسلام، افراد تندرو را گرد هم می آورده و این افراد پس از افراطی شدن، برای اجرای عملیات، راهی سوریه و عراق می شدند. پلیس امروز به ده ها آپارتمان، دفتر و مسجد مرتبط با این گروه حمله کرد. وزیر کشور می گوید ممنوعیت فعالیت این سازمان، به خاطر تحریف دین، گسترش افکار افراطی و یارگیری برای داعش بوده.

مهرزاد کهن روز گزارش می دهد.