نگاهی به نامزدهای احتمالی جانشینی جان کری
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزینه های دونالد ترامپ برای وزارت خارجه چه کسانی هستند؟

مثل هر پست دیگری در کابینه ترامپ، حالا نامهای متعددی به عنوان گزینه وزارت خارجه آمریکا مطرح است، که اغلبشان، سابقه مخالفت جدی با حکومت ایران را دارند. ژیار گل نگاهی کرده به بعضی از این نامها.