برزیل در چنبره اعتراضات به رکود اقتصادی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برزیل در چنبره اعتراضات به رکود اقتصادی

حمله معترضان به پارلمان برزیل با دخالت پلیس پایان یافت. معترضان در مجلس شعار می دادند که حکومت باید به دست نظامیان بیفتد. اما تظاهرات در شهرهای مختلف آن کشوردر اعتراض به وضعیت اقتصادی و پرداخت نشدن حقوق کارمندان، همچنان در صدر اخبار برزیل است، کشوری که چند ماه پیش میزبان مسابقات المپیک ریو بود. از سویی، خبر می رسد که فرماندار سابق ریو دو ژانیرو، هم دستگیرشده؛ به جرم دست داشتن در فساد اقتصادی.

محمد امینی گزارش می دهد.