در پاکستان؛ سرهایی که شاید بی گناه بالای دار برود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در پاکستان؛ هشت هزار نفر در نوبت اعدام

در پاکستان از حدود دو سال پیش که اجرای حکم اعدام از سر گرفته شد-، چهارصد نفر اعدام شده اند. در حال حاضر هم، بیش از هشت هزار نفر هم در نوبت اجرای حکم اعدام هستند. گفته می شود در بیشتر موارد دادگاه ها پرونده ها را به خوبی بررسی نمی کنند و در نتیجه افراد بی گناه اعدام می شوند. گزارش شمیلا خان را ببینید.