نمایشگاهی درباره پناهجویان جزایر نائورو و مانوس در شهر بریزبن استرالیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایشگاهی درباره پناهجویان جزایر نائورو و مانوس در شهر بریزبن استرالیا

استرالیا همچنان با پناهجویانی که در جزایر نائورو و مانوس نگهداری می‌شوند دست به گریبان است. این موضوع دستمایه هنرمندان برای بازنمایی شرایط پناهجویان است. همایون خیری از برگزاری یک نمایشگاه در شهر بریزبن گزارش می دهد.