نگاهی به زندگی فیدل کاسترو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به زندگی فیدل کاسترو

رهبری سرسخت، با سخنرانی های طولانی و آتشین و به ستوه‌آورنده‌ی ده رئیس جمهوری آمریکا. بسیاری از او به عنوان یک دیکتاتور یاد می کنند، و بسیاری او را یک انقلابی راستین می دانند که جلوی امپریالیسم آمریکا ایستاد. زمانی جهان را تا آستانه یک جنگ اتمی پیش برد و سال ها الهام بخش انقلاب های جوراجور در سراسر جهان شد.