75 هزار نفر از اهالی موصل از شهر گریخته اند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۷۵ هزار نفر از اهالی موصل از شهر گریخته اند

شش هفته از شروع عملیات موصل گذشته، در این مدت بیش از هفتاد وپنچ هزار نفر به اردوگاههای پناهندگان در اطراف گریخته اند. گزارش می رسد که داعش غیر نظامیانی که با این گروه همکاری نمی کنند را به دلایل مختلف می کشد.

خبرنگار بی بی سی اورلا گَرین می گوید، مرگ تنها فاجعه ای نیست که موصل را تهدید می کند. این گزارش را ببینید.